Velkommen til Norsk Buhundklubb

Buhund blakk svart

 Norsk Buhundklubb ble stiftet i 1939, klubben er tilsluttet Norsk Kennel Klubb. På denne siden finner du informasjon om klubben, rasestandard, buhundens historie og mye mer.

Norsk Buhundklubbs logo

Oppdretterseminar 30-31 oktober 2021

30. august 2021

Har du meninger om hvilken retning Norsk Buhundklubb skal gå når det gjelder avl og oppdrett, er dette definitivt stedet du må være.

Oppdretterseminaret er for alle! Er du oppdretter, hannhundeier, den lykkelige eier av ny valp, har du planer om å kjøpe, eller «bare interessert» i buhunden? Uansett, på dette seminaret vil du lære mye.

Mange har ulike meninger om mangt, her vil vi ta opp temaer som engasjerer sterkt. Signalene fra seminaret vil bli behandlet av styret og legge føringer for saker til årsmøte.

Seminaret vil være en blanding av foredrag, gruppearbeid og diskusjoner. Mer om oppdretterseminaret og påmelding finner du på siden: Oppdretterseminar

Forelesere

Frode Lingaas; professor på Veterinærhøyskolen, faggruppe medisinsk genetikk. Han har arbeidet for Norsk Buhundklubb og helseprogrammet gjennom flere år.

Terje Lindstrøm; autorisert eksteriørdommer i -96 og spesialdommer på Norsk buhund. 40 års erfaring som oppdretter, de siste 20 år som oppdretter av Norsk buhund. Forfatter av det ny-utgitte dommerkompendiet.

Astrid Indrebø; veterinær og forfatter. Hun er internasjonalt anerkjent forsker, foredragsholder, hundeoppdretter og eksteriørdommer. Hun har vært veterinær fagsjef og leder for NKK Helseavdeling gjennom mange år.

Avlsrådet; -er styrets fagorgan for avl og helse for rasen og er samtidig et rådgivende organ for klubbens medlemmer i avlsspørsmål. Avlsrådet består av 3 faste medlemmer med bred faglig kompetanse og som er tilknyttet fagmiljø innen avl og helse.

Registreringskrav for Norsk Buhund for paringer utført f.o.m 01.08.2021

14. juni 2021

I medlemsbladet julen 2020 ble det lagt ut en høring angående registreringskrav for norsk buhund. På årsmøtet som ble avholdt digitalt i mars 2021, ble det flertall ved avstemning om å innføre tilleggskrav om kjent HD-status og gyldig øyelysingsattest for at avkom skal bli registrert. Styret har effektuert årsmøtets avgjørelse og sendt dette inn til Norsk Kennel Klubb. Dette er nå godkjent av Sunnhetsutvalget i NKK og kravene trer i kraft for paringer utført f.o.m 01.08.2021.

Begrunnelse for ønske om kjent HD-status

De siste årene er det født flere kull der ingen av foreldre hadde kjent HD-status. Det er heldigvis ikke et stort antall det gjelder, men for en fåtallig rase med økende popularitet kan dette fort få store konsekvenser. Ved at flere oppdrettere velger å ikke undersøke hundene sine er det lett å miste oversikt over utviklingen av HD i rasen. I tillegg blir grunnlaget for beregning av HD-indeks svekket. Indeks kan kun beregnes på individer med eget resultat, samt at avkommenes sikkerhet er avhengig av at foreldrene har registrert resultat. Avl på hunder uten HD-status, innebærer en risiko for at hunder med alvorlige grader av HD benyttes i avl.

Begrunnelse for ønske om gyldig øyeattest

Norsk buhundklubb forholder seg til anbefalingene som er gitt fra «øyelysegruppa». Dette er en gruppe autoriserte attestutstedere for arvelige øyensykdommer i Norge. I retningslinjene for norsk buhund er det anbefalt at en øyelysningsattest skal være maksimalt 1 år ved paringstidspunktet. Gjennom flere år hvor oppdrettere har fulgt denne anbefalingen ser vi en positiv utvikling og særlig innen arvelig utviklingskatarakt. De siste årene er det dessverre født flere kull der foreldredyr enten ikke er øyelyst eller hvor øyeattest er eldre enn ett år ved tidspunkt for parring. Arvelig utviklingskatarakt kan utvikle seg sent inn i hundens liv, og det er derfor helt nødvendig at hunder som benyttes i avl øyelyses regelmessig. I tillegg vil øyelysningene bidra til at man kan få kjennskap til eventuelle «nye» øyesykdommer som måtte dukke opp.

Ved mangel på HD-status eller øyelysingsattest

Skulle det vise seg at en av hundene har for gammel øyeattest eller ikke har vært HD-røntget når valpene skal registreres kan dette rettes opp i ved å gjøre en ny øyelysning eller få hunden HD-røntget. Så fort alt som kreves for registreringen foreligger vil valpene bli registrert. Innføring av registreringskravene har ikke tilbakevirkende kraft.

Svar fra sunnhetsutvalget i Norsk Kennel klubb på søknad om helsekrav finner du på siden: https://buhund.no/helseundersokelser/

Helseundersøkelsen 2020 – resultater

22. mars 2021

Presentasjon av resultatene fra Helseundersøkelsen 2020, presentasjon som ble vist på årsmøtet 2021:

Kjære valpekjøper av Norsk buhund

5. juni 2020

Det er for tiden stor etterspørsel etter valper. Det er veldig positivt for rasen at så mange ønsker seg en buhund, men det kan også ha noen uønskede bivirkninger. Som valpekjøper er det ekstra viktig å velge riktig oppdretter når det er «selgers marked». Sørg for at foreldrehundene til valpen du kjøper er fri for HD og for arvelige øyelidelser, og har et trivelig gemytt.

Norsk buhund er en liten og utrydningstruet rase, og selv om det også kommer nye oppdrettere til er det fortsatt flere valpekjøpere enn valper. Det er i slike tider det er viktig for en liten rase at man fortsetter det gode avlsarbeidet med å bruke friske og mentalt stabile hunder i avl.

Dessverre fødes det flere kull som ikke er i henhold til klubbens avlsanbefalinger. Det er to helsekrav til buhunder i avl, utover at de skal være klinisk friske. 1) De skal være øyelyst fri for arvelige øyelidelser ifølge avlsreglene, og ha gyldig øyelysingsattest. 2) De skal være røntget og fri for HD (A eller B). Det finnes flere regler som går på alder for avlshundene, antall kull, og hyppighet på kull for tisper. Avlsreglene skal ivareta god dyrevelferd for hundene våre, både avlsdyrene og valpene, og de skal bidra til å bevare rasen frisk, både mentalt og fysisk

Øyelysningsattesten er gyldig i 12 måneder. Årsaken til at den ikke er gyldig i lenger er at øynene forandrer seg fort, og det som ikke var der ved forrige øyelysning kan ha dukket opp til neste. Vi ser at avlsrestriksjoner på øyelidelser, spesielt grå stær, over tid har gitt positivt resultat. Alle buhunder i avl skal være fri for HD, ikke glem å se professional movers. Vi ser at noen oppdrettere velger å bruke hunder med HD i avl, og enkelte henviser til HD-indeks. For at det skal gi noen mening må denne indeksen være over 200 samlet for mor og far, det er det dessverre få kombinasjoner som oppnår, når ene hunden har HD grad C.

Alle kull som legges ut på Norsk buhundklubbs valpeliste på www.buhund.no er i henhold til klubbens avlsregler. For andre valpelister, Kjopehund.no (NKK), for eksempel, må man sjekke helseresultater og annet selv på www.dogweb.no, for å være sikker, the most common issues. Ev kan du ta kontakt med avlsrådet.

Vi ønsker alle valpekjøpere velkommen og håper dere har tålmodighet til å vente på en buhundvalp. Det er vel verdt det. Ønsker du mer informasjon, eller har spørsmål må du gjerne ta kontakt med vårt avlsråd, avlsradet@buhundklubben.no

Jakten på den seriøse oppdretter (NKK)

Norsk Buhundklubbs logo