Avlsrådet

Bjørg Helgesen

Else Merethe Lillesæter

Ina Margrethe Gabrielsen

 

E-post: avlsradet@buhundklubben.no

 

Bjørg, Else Merethe og Ina Margrethe på Gardermoen under NKK's Avlsrådkurs 2024
Bjørg, Else Merethe og Ina Margrethe på Gardermoen under NKK's Avlsrådkurs 2024
Foto: Ina M. Gabrielsen
Foto: Ina M. Gabrielsen

Instruks for avlsrådet

Vedtatt av styret 23.05.2022

 

Norsk Buhundklubb’s styre er ansvarlig for avlsarbeidet med rasen og utnevner avlsråd. Avlsrådet er styrets rådgivende fagorgan for avl og helse for rasen og rådgivende organ for klubbens medlemmer i avlsspørsmål. Avlsrådet skal ha mellom 3 og 5 medlemmer og bør sammensettes av personer med kompetanse innen avl og helse samt erfaring fra oppdrett av buhund. Om nødvendig kan avlsrådet knytte til seg fagpersoner innenfor fagområdene avl og helse. Avlsrådet konstituerer seg selv.

 

Målsetting i avlsarbeidet

Norsk buhund skal ivaretas og utvikles som en rase med sterk psyke og god fysisk helse, med minst mulig anlegg for arvelige defekter, og med et sunt, funksjonelt og rasetypisk eksteriør. Rasens allsidige egenskaper både som brukshund og familiehund skal vektlegges i avlsarbeidet. Det skal arbeides for høyt genetisk mangfold i rasen som helhet.

 

Avlsrådets oppgaver

 • Være rådgivende organ overfor styret i saker som gjelder avl, sunnhet og helse
 • Utrede saker som styret ønsker behandlet
 • Være rådgivende organ overfor klubbens medlemmer i avlsspørsmål, herunder gi råd og veiledning til oppdrettere som ønsker hjelp til å finne egnet avlspartner
 • Følge med i rasens utvikling mht populasjonen som helhet og viktige helseutfordringer, inkludert atferd. Norsk buhund skal holdes mest mulig fri for alvorlige, arvelige defekter og det er avlsrådets oppgave å følge med utviklingen på dette området innen rasen og om nødvendig foreslå tiltak overfor styret
 • Holde styret og medlemmene oppdatert mht rasens utvikling og kunnskap om relevant forskning
 • Bidra med å spre informasjon om avl og helse til klubbens medlemmer
 • Innsamlede resultater skal bearbeides for offentliggjørelse i bladet Buhunden, på hjemmesiden og facebook; det er ønskelig at informasjonen om f.eks. arvelige sykdommer blir bekjentgjort så fort som mulig. Offentlige bestemmelser om datainformasjon i forhold til personvern skal overholdes.
 • Ta opp saker angående avlsspørsmål, herunder behov for undersøkelser av helse og genetisk mangfold i rasen, og fremme sine forslag for styret. Offentlige uttalelser eller informasjon fra avlsrådet som vedrører viktige eller prinsipielle avlsspørsmål skal være godkjent av styret. Formelle henvendelser til Norsk Kennel Klub skal godkjennes av styret, og der mulig skal styret ha kopi av kommunikasjonen
 • Gjøre en kontinuerlig vurdering av kravene til avlshunder og foreslå endringer av disse overfor styret dersom avlsrådet finner at det er formålstjenlig utfra tilgjengelig kunnskap
 • Oppdatering av RAS og legge dette frem for styret
 • I samarbeid med styret arrangere oppdretterkonferanser, fortrinnsvis hvert andre år
 • Ved behov veilede oppdrettere i bruk av DogWeb, bl.a. mht beregning av innavlsgrad på kombinasjoner de ønsker å foreta (fiktive stamtavler) og opplysninger om HD-indeks
 • Føre og publisere valpeliste
 • Føre og publisere liste over hannhunder godkjent for avl
 • Valpeformidling og omplassering

 

Ad valpeliste

 • Avlsrådet har ansvaret for føring av valpelisten, som skal inkludere opplysninger om foreldredyrene slik styret har fastsatt, og gjennom valpelisten formidle kull som tilfredsstiller avlsreglene for rasen etter ønske fra oppdretter
 • Avlsrådet har myndighet til gi dispensasjon der dette fremgår av gjeldende avlsregler
 • Det er gratis for oppdretter å ha kull på valpelisten
 • Et kull står på valpelisten inntil valpene er 8 uker, med mindre oppdretter gir beskjed om at de ønsker noe annet

 

Ad liste over hannhunder godkjent for avl

 • Avlsrådet har ansvaret for oppdateringer av hannhundlisten (innmeldte hunder som til enhver tid er godkjente for avl)
 • For at en hannhund skal kunne føres opp på hannhundlisten, må eier fylle ut en egenerklæring på et fastsatt skjema, som inkluderer opplysninger om helse og atferd.
 • Avlsrådet må sørge for at hannhundlisten er oppdatert mht hundens HD-indeks
 • Det er gratis for en hannhundeier å ha hunden sin på hannhundlisten
 • Avlsrådet bør motivere eiere av aktuelle hannhunder om å sette hannhunden på hannhundlisten, bl.a. gjennom informasjon i Buhundbladet
 • Avlsrådet står fritt til å anbefale godkjente hannhunder som ikke står på hannhundlisten, overfor oppdrettere som søker råd om avlspartner

 

Ad. valpeformidling og omplassering

 • Dersom avlsrådet ikke utpeker et av sine medlemmer til å ha hovedansvar for valpeformidling, kan de i samråd med styret utpeke et medlem utenfor avlsrådet til denne oppgaven
 • Valpeformidler skal kun gi generell informasjon om valg av oppdrettere, jf. NKKs artikkel ”Jakten på den seriøse oppdretter”, og ikke gi opplysninger som vedkommende har fått kjennskap til om den enkelte oppdretter.
 • Valpeformidler skal kunne gi informasjon om kombinasjonen slik det fremgår av valpelisten. Valpekjøper bør også veiledes slik at de selv skal kunne finne informasjon om foreldredyrene på Dogweb.

 

Økonomi

 • Nødvendige reiseutgifter dekkes etter NBKs retningslinjer for reisegodtgjørelse
 • Avlsrådet skal i forkant innhente godkjenning fra styret ved behov for møter/annet som påfører NBK utgifter
 • Avlsrådets inntekter og utgifter inngår i NBKs vanlige regnskap.

 

Registrering, protokoll og arkiv

Det føres protokoll over behandlingen av alle saker i avlsrådet. Alle avlsrådets dokumenter er NBKs eiendom. Avlsrådet skal fremlegge en årsrapport for hvert kalenderår.

 

Kontakter

Avlsrådet kan også ta kontakt med andre klubber, både innen og utenlands, samt annen ekspertise, hvis dette anses formålstjenlig i avlsarbeidet.

 

Inhabilitet

Medlem av avlsrådet fratrer i behandling av saker hvor vedkommende er inhabil.