Avlsrådet

Instruks for avlsrådet

 

Vedtatt av styret den 5. november 2020.

 

Forholdet mellom styret og avlsrådet

Norsk buhundklubb’s styre er ansvarlig for avlsarbeidet med rasen og utnevner avlsråd. Avlsrådet er styrets fagorgan for avl og helse for rasen og samtidig rådgivende organ for klubbens medlemmer i avlsspørsmål. Avlsrådet skal ha mellom 3 og 5 medlemmer og bør i tillegg knytte til seg fagpersoner innenfor fagområdene avl og helse.

 

Målsetting for avlsrådets arbeid med rasen

Norsk buhund skal ivaretas og utvikles som en rase med sterk psyke og god fysisk helse, med minst mulig anlegg for arvelige defekter, og med et sunt, funksjonelt og rasetypisk eksteriør. Rasens allsidige egenskaper både som brukshund og familiehund skal vektlegge i avlsarbeidet. Det skal arbeides for høyt genetisk mangfold i rasen som helhet.

 

Oppnevning

 • Avlsrådet oppnevnes av styret.
 • Avlsrådet konstituerer seg selv.
 • Styret skal jobbe for å sikre en kontinuitet i avlsrådsarbeidet, og skal sørge for tilstrekkelig overlapp ved utskifting av avlsrådets medlemmer.
 • Styret skal fortløpende vurdere om det er behov for supplering eller utskifting av medlemmene i avlsrådet. Når styret ønsker å supplere eller skifte ut medlemmer av avlsrådet skal styret offentliggjøre dette på hjemmeside, facebook og evt. på medlemsmøte slik at alle medlemmene av klubben kan få mulighet til å melde sin interesse.

 

Avsrådets kompetanse og sammensetning

På bakgrunn av Norsk buhundklubb sitt spesielle ansvar for rasen som en norsk rase, er det viktig med et avlsråd med høy kompetanse innenfor både avl og helse. Avlsrådet bør ha medlemmer med erfaring med avl, både som oppdrettere og hannhundeiere. Så langt det er mulig bør avlsrådet ha medlemmer som har spesialkompetanse innenfor genetikk og helse. Det er kun betalende medlemmer i NBK som kan være medlem av avlsrådet. For å være kvalifisert til avlsrådet som oppdretter må eget avlsarbeid drives i tråd med NBK avlsregler.

 

 

Oppgaver

 

Hannhunder godkjent for avl

 • Avlsrådet har ansvaret for oppdateringer av hannhundlisten (innmeldte hunder som til enhver tid er godkjente for avl)

 

Valpelisten

 • Avlsrådet har ansvaret for vedlikehold av valpelisten, og formidle kull som tilfredsstiller avlsreglene for rasen etter ønske fra oppdrettere.
 • Avlsrådet har myndighet til gi dispensasjon for utstillingsresultater for de kullene som legges ut på valpelisten og innhente bitt-og testikkelattest der dette blir gitt
 • Avlsrådet har ikke myndighet til å gi dispensasjoner i strid med NKKs etiske retningslinjer for avl og oppdrett eller avlsreglenes bestemmelser om helsekrav, innavlsgrad eller maks antall kull og avkom.

 

Valpeformidling og omplassering

 • Avlsrådet kan i samråd med styret utpeke et medlem som skal ha hovedansvar for valpeformidling. Valpeformidler trenger ikke være fast medlem av avlsrådet.
 • Valpeformidler skal kun gi generell informasjon om valg av oppdrettere, jf. NKKs artikkel ”Jakten på den seriøse oppdretter”, og ikke gi opplysninger som vedkommende har fått kjennskap til om den enkelte oppdretter.
 • Valpeformidler skal kunne gi informasjon om kombinasjonen, herunder kullets innavlsgrad, og foreldredyrenes helse. Valpekjøper skal primært veiledes slik at de selv skal kunne finne informasjon om foreldredyrene på Dog-Web.

 

Som styrets rådgivende organ i avlsspørsmål

Avlsrådet skal gjøre en kontinuerlig vurdering av kravene til avlshunder og foreslå endringer av disse dersom avlsrådet finner at det er formålstjenlig utfra tilgjengelig kunnskap.

 • Avlsrådet skal utarbeide forslag til avlsregler som fremlegges styret.
 • Avlsrådet skal holde seg oppdatert på anerkjent forskning og vitenskapelige arbeider som gjelder avlsarbeid.
 • Avlsrådet må følge med i rasens utvikling når det gjelder viktige egenskaper hos hundene.
 • Avlsrådet skal utrede saker som styret ønsker det skal behandle.
 • Avlsrådet skal på eget initiativ kunne ta opp saker angående avlsspørsmål, herunder behov for undersøkelser av helse og genetisk mangfold for rasen. Offentlige uttalelser eller informasjon fra avlsrådet som vedrører viktige eller prinsipielle avlsspørsmål skal være godkjent av styret. Formelle henvendelser til Norsk kennelklubb skal Godkjennes av styret, og der mulig skal styret ha kopi av kommunikasjonen.

 

Rådgivende organ for klubbens medlemmer

 • Avlsrådet skal gi veiledning og opplysning til klubbens medlemmer i spørsmål vedrørende avl.
 • Avlsrådet skal bidra med å spre informasjon om avl og helse til klubbens medlemmer.
 • Verken avlsrådet eller styret skal legge press på tispeeier eller hannhundeier når det gjelder valget av partner. Det er tispeeier som selv foretar valg av avlshannhund, og eier av avlshannhund som avgjør hvem hannhunden skal stilles til disposisjon for.
 • På direkte forespørsel skal avlsrådet kunne veilede tispeeier om valg av avlshannhund, og hannhundeier om valg av tispe. Rådene skal være av avls-/helsefaglig karakter med hensyn på kombinasjoner.

 

 

Arvelige defekter

 • Norsk buhund skal holdes mest mulig fri for alvorlige, arvelige defekter og det er avlsrådets plikt å følge med utviklingen på dette området innen rasen.
 • Avlsrådet bør holde seg oppdatert på forskning innen dette feltet, og med dette som grunnlag, foreslå bekjempelses-/ begrensningstiltak ovenfor styret, samt opplyse og veilede klubbens medlemmer.

 

Informasjon om avlsarbeid

 • Avlsrådet skal i samråd med styret tilrettelegge arbeidet digitalt i avlsarbeidet.
 • Innsamlede resultater skal bearbeides for offentliggjørelse i bladet Buhunden, på hjemmesiden og facebook.
 • Det er ønskelig at informasjonen om f.eks. arvelige sykdommer blir bekjentgjort så fort som mulig.
 • Offentlige bestemmelser om datainformasjon i forhold til personvern skal overholdes.

 

Økonomi

Avlsrådets inntekter og utgifter inngår i NBKs vanlige regnskap.

 

Registrering, protokoll og arkiv

Det føres protokoll over behandlingen av alle saker i rådet. Alle rådets dokumenter er NBKs eiendom.

 

Kontakter

Avlsrådet kan også ta kontakt med andre klubber, både innen og utlands, samt ekspertise , hvis dette anses formålstjenlig i avlsarbeide.

 

Inhabilitet

Medlem av rådet fratrer i behandling av saker hvor vedkommende er inhabil.