Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939
Vedtatt av årsmøtet 25. mars 2023
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 23. mai 2023

 

Kap. 1. Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Buhundklubb og forkortes til NBK. Klubben er selvstendig
rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK),
og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt
dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne
medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen norsk buhund.

Klubben har verneting i Oslo.

§1-2 Formål

NBK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme
positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av norsk buhund. NBK skal også
arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder
rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:
- Årsmøtet
- Ekstraordinært årsmøte
- Styret
- Valgkomite
- Avdelinger og distriktskontakter

§1-4 Tilknytning og organisering

NBK er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.
NBK skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for
medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med
lovmalen.

Kap. 2 Krav til medlemskap

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.
Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben, kan anke avslaget i henhold
til NKKs til enhver tid gjeldene disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte NBK og NKKs virksomhet, samt å følge NBK og NKKs lover og
bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold
de befatter seg med, slik de er offentliggjort av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§2-1-1 Æresmedlem

Medlemmer kan overfor årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som æresmedlem av klubben.
Det kreves 2/3 kvalifisert flertall, og det voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til
klubben.

§2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost)
til klubben

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen
uregulert gjeld til klubben

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av NBKs årsmøte, samt grunnkontingent til NKK
med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§2-4 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap. 7 om Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

Før en sak som gjelder interne konflikter i en klubb anmeldes eller behandles som disiplinærsak,
forplikter klubben å søke konflikten løst i NKKs Konfliktutvalg. Behandling i Konfliktutvalget kan være
som digitale møter. Konfliktutvalget kan avvise en sak til behandling dersom saken klart hører hjemme
som disiplinærsak.

Dersom klubben har etablert et tilsvarende konfliktutvalg kan NKKs Konfliktutvalg rådføre seg med eller
overføre behandlingen til dette konfliktutvalget. Konfliktutvalget skal bestå av minst 3 personer.

 

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
Årsmøtet kan også holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske
hjelpemidler. Styret i klubben beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av godkjente stemmer (50% + 1 av stemmene, blanke
stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben
(krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50% + 1, blanke stemmer teller ikke)
under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde
færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming, inntil en kandidat/et forslag har oppnådd
alminnelig flertall. Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver
avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle
forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

Blir årsmøtet holdt som digitalt møte, skal styret sørge for at det foreligger systemer som sikrer at
lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan
kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å autentisere
avsenderen. For øvrig gjelder retningslinjer for avholdelse av digitalt årsmøte fastsatt av NKKs
Hovedstyre.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes og har vært
medlem i minst 3 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet, uavhengig av om møtet avholdes
fysisk eller helt eller delvis digitalt.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Med personlig fremmøte
menes også gyldig elektronisk deltakelse på årsmøtet. Forhåndsstemmer må være styret i hende senest
7 dager før årsmøtet i henhold til innkalling for å være gyldige. Forhåndsstemmer er kun mulig ved
personvalg.

På klubbens årsmøte eller ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har
talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes enten
pr. post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.
Med innkallelsen skal følge:
- Informasjon om digitalt årsmøte og hvordan det skal avholdes dersom styret beslutter at møtet
skal avholdes digitalt
- Saksliste
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må
være styret i hende senest 1. februar
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
hende/poststemplet senest 1. februar

§3-4 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer, innkallingen og
saksliste, samt gi observatører rett til å være til stede
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen
fra møtet
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med kasserers og revisors beretning
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag
(nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet
g) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger
h) Vedta avlsregler
i) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
j) Velge:
- Leder for 2 år
- Nestleder for 2 år
- Sekretær for 2 år
- Kasserer for 2 år
- 1 styremedlem for 2 år
- 1 vararepresentant for 1 år
- Revisor for 2 år, vararevisor for 1 år
- Valgkomite med leder og 2 øvrige representanter for 2 år samt 1 vararepresentant for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for
dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppsatt på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Unntak kan gjøres når det ikke foreligger kandidater eller
tillitsvalgte trekker seg. Som hovedregel er dette begrenset til to kandidater, men likevel slik at det kan
reguleres at det ikke er begrenset antall i helt særlige tilfeller der det er viktig for klubbens drift. Disse
særlige forholdene må begrunnes og protokollføres.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til Valgkomiteen innen nærmere fastsatte
frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til
valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som
skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan
behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være
valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge
senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med
alminnelig flertall (50% + 1 stemme, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget
forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal
føres protokoll fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Protokollene skal være tilgjengelig for
medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny
nestleder skal velges av - og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å

- lede klubben mellom årsmøtene
- avholde årsmøte, herunder i hvilken form årsmøtet skal gjennomføres
- drive klubben i samsvar med klubbens formål
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøte
- oppnevne og avvikle kontaktledd, komiteer og representanter for klubben, og utarbeide
retningslinjer for særkomiteer og avlsråd
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
- om nødvendig oppnevne kasserer utenfor styret
- oppnevne person til NKKs representantskapsmøte

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 representanter, samt 1 vararepresentant. Leder har ansvar for
komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de
verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og
endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt
som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av
medlemskapet i NKK jf. Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på
ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om
oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe
spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 Avdelinger

Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer er tilsluttet
bodistriktenes avdelinger om slik avdeling er opprettet. Bare avdelingens medlemmer som har betalt
forfalt kontingent og er tilknyttet i vedkommende avdelingsdistrikt, kan delta med stemmerett eller
være valgbare ved avdelingens årsmøte. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle
avdelingsmøter, dog uten stemmerett.

§6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall
• Flest stemmer
Alminnelig flertall
• 50% + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
• 50% + 1 av de avgitte stemmer
• Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
• 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
• Blanke stemmer teller
• Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler.