Klubbens historie

Sammenslåingen av Buhund-klubben/Norge (BKN) og Norsk Buhund Klubb (NBK)

Lørdag 14. mars 2001 var det et faktum:   Buhund-klubben/Norge (BKN) og Norsk Buhund Klubb (NBK) ble slått i sammen til én stor og kraftig klubb. Mange års "bikkje-slagsmål" tok slutt, og "Buhund-Norge" ble endelig samlet. Etter lang tids arbeide i begge de to klubbenes styre, ble informasjonen nedenfor sendt ut til samtlige medlemmer. Forslaget om sammenslåing ble enstemmig vedtatt i begge klubbene. Dermed kan vi bare bukke og takke og se frem til mange år med positivt arbeide for Norsk buhund.

Øyvind Ødegård.

 

Til medlemmene i Norsk Buhundklubb og Buhund-klubben/Norge!

Dette er et skriv du bør lese nøye. Det handler nemlig om framtiden til Norsk Buhund.

Det er dessverre et faktum at antallet buhunder i Norge er faretruende lavt. Til tross for arbeidet til to forskjellige klubber, Norsk Buhundklubb og Buhund-klubben/Norge, blir det produsert for få valper. En av grunnene til dette er at det har vært et labert frammøte på utstillinger og sjå som har vært avholdt, slik at de respektive avlsråd i begge klubbene har store problemer med å finne passende hunder for parring. Det arbeidet disse avlsrådene gjør, er noe av det viktigste arbeidet som i dag gjøres for Norske Buhund. Her passes det på at det ikke blir innavl, at arvelige sykdommer ikke føres videre osv.   Det sier seg selv at dette arbeidet vanskeliggjøres ytterligere når den relativt lille bestanden av buhunder vi har, er delt opp i to leire. Det genetiske materialet blir da delt opp i to atskilte linjer, og mulighetene for vellykkede parringer vanskeliggjøres.   Det har i løpet av det siste året vært en viss kontakt mellom de to respektive klubber. Vi er klar over at dette ikke låter som "vakker musikk" for en del av medlemmene, men situasjonen er nå så alvorlig at noe må gjøres. Det har ikke alltid vært spesiell god kontakt mellom klubbene, og mange følelser er vel også blitt berørt, men pr. i dag har vi funnet ut at det kan være på tide å begrave stridsøksen, la det gamle være glemt, og i stedet samarbeide om det som tross alt er det viktigste for oss alle, nemlig ; Den Norske Buhunden.   For at et slikt samarbeid skal bli en realitet, må vi som er medlemmer i disse to klubbene samarbeide rundt det arbeidet som blir nedlagt i dette.   Vi er helt avhengig av dere som:   - er interessert i Norsk Buhund.   - har Norsk Buhund i dag.   - har hatt en Norsk Buhund (dere sitter inne med uvurderlige kunnskaper om rasen).   - har lyst til å anskaffe en Norsk Buhund.   - ikke har Norsk Buhund, men som ønsker å støtte arbeidet for å redde rasen.   - har noe som helst med Norsk Buhund å gjøre.

Klubbene er pr i dag ganske like. Vi har f. eks. :

- omtrent like mange medlemmer. (Ca 250 i hver klubb).   - omtrent like mange hunder. (Mange er dobbelt-registrert).   - omtrent lik økonomi - medlemskontingent - inntekter.   - hver våre WEB-sider.   - styremøter, medlemsmøter og generalforsamling på samme tid.   - hvert vårt medlemsblad.

- - - - - og begge klubbene har sine ildsjeler som jobber litt ekstra for hundene våre.

Tanken ligger da snublende nær: Går det an å forene disse to klubbene ? Ikke la den ene eller den andre klubben forsvinne inn i den andre, men la to klubber slå seg sammen til en stor og sterk klubb, hvor alle kan arbeide sammen - hvor vi kan få et betydelig større antall hunder, og en betydelig større genmasse å arbeide videre med ? Det bør være mulig. Tar vi også i betraktning at vi faktisk skylder disse vakre hundene å gjøre vårt beste for at arten skal kunne overleve, må vel svaret være at vi egentlig er moralsk forpliktet til å yte vårt beste for denne saken.   Ledelsen i de to klubbene har i en periode jobbet med en løsning for å få til en felles fremtid.   Det har bl.a. vært møter mellom representanter for styrene i klubbene.   Formannen i Norsk Kennel Klub, Eivind Mjærum, har også deltatt på et av møtene, som ble avholdt i Hamar søndag den 26 november 2000. Han har gitt uttrykk for Norsk Kennel Klub sitt positive syn på dette arbeidet, samtidig som han har åpnet for Norsk Kennel Klub sin medvirkning til at dette skal skje så smidig som mulig.   Fordelene med en klubb i fremtiden synes åpenbare:   Medlemsmassen og avlsgrunnlaget blir større. Vi blir representert på en fullgod måte i et større område av landet. Styrene ser her for seg at klubben vil ha medlemmer organisert i avdelinger som jobber for rasen i Rogaland/Jæren, i Hordaland/Bergen, i Midt-Norge/Trondheim, på Østlandet, og på Sørlandet. På sikt håper vi også at det skal være mulig å motivere medlemmer i Nord-Norge til å jobbe sammen i en eller flere lokalavdelinger.

De aktiviteter som i dag utføres med hensyn til utstillinger m.v må for all del fortsette.   Dette innebærer f.eks. uoffisielle buhunssjå, samt arrangementet "Buhundens Nasjonaldag".

Videre vil noen av medlemmene som i dag er aktive i styrene kunne frigjøres fra styrearbeid, og bruke sin energi til å utvide folks kunnskap om vår fine hunderase, Norsk Buhund. Med dette tenker vi på mer arbeid for deltakelse i lokale arrangement, men da med hunden som blikkfang innen f.eks agility, lydighetsøvelser, brukshundøvelser, " fly-ball" stafetter o.l. Med andre ord en fremvisning av at buhunden ikke er " ei gneldrende gardabikkje ", men en hund som er intelligent, leken og glad, og som kan brukes i alle sammenhenger.   For oss synes den enkleste måten å få til en naturlig overgang til en klubb som følger:   Medlemmene i Norsk Buhundklubb og Buhund-klubben/Norge går i sammen til en klubb. Medlemmene i Buhund-klubben/Norge blir automatisk medlemmer av Norsk Buhundklubb. De hundene som i dag er registrert i Buhund-klubben/Norge tas opp i Norsk Kennel Klub.   Ifølge Norsk Kennel Klub sin formann skal dette ikke bli noe problem å gjennomføre.   Av praktiske grunner beholdes navnet Norsk Buhundklubb etter sammenslåingen. Dette navnet er allerede innarbeidet både i Norsk Kennelklubb og i internasjonale fora.   Omorganiseringen av medlemmer og hunder skjer selvfølgelig omkostningsfritt for medlemmene. Etter sammenslåingen, vil alle medlemmer også få tilsendt bladet Hundesport 10 ganger i året, i tillegg til klubbens eget blad.   Videre må det finnes en løsning som gjør at dommere i Buhund-klubben/Norge også får en dommergodkjenning for rasen gjennom Norsk Kennel Klub. Løsningen på dette er pr. i dag ikke klar, men vi vil be Norsk Kennel Klub komme tilbake med et konkret forslag til dette før klubbene avholder sine respektive årsmøter.   Formelt må sammenslåing av klubbene skje på følgende måte:   Styrene i de to klubbene er enige om sammenslåing til en klubb i fremtiden, og vil på sine førstkommende årsmøter henholdsvis i februar og mars 2001 foreslå følgende vedtak :   Buhund-klubben/Norge:

Medlemmene i Norsk Buhundklubb og Buhund-klubben/Norge går i sammen til en klubb. Medlemmene i Buhund-klubben/Norge blir automatisk medlemmer av Norsk Buhundklubb. De hundene som i dag er registrert i Buhund-klubben/Norge tas opp i Norsk Kennel Klub. Dette under forutsetning av at tilsvarende vedtak blir godkjent av generalforsamlingen i Norsk Buhundklubb.

Norsk Buhundklubb :

Medlemmene i Norsk Buhundklubb og Buhund-klubben/Norge går i sammen til en klubb. Medlemmene i Buhund-klubben/Norge blir automatisk medlemmer av Norsk Buhundklubb. De hundene som i dag er registrert i Buhund-klubben/Norge tas opp i Norsk Kennel Klub. Dette under forutsetning av at tilsvarende vedtak er blitt godkjent av generalforsamlingen i Buhund-klubben/Norge.   Valgkomiteene i de to respektive klubber samarbeider for å finne en best mulig løsning for det nye styret.   Det henstilles fra begge styrene til valgkomiteen, om at det ved valg til nye styremedlemmer for neste periode velges to styremedlemmer fra det tidligere styre i Buhund-klubben/Norge. Disse foreslås til vervene nestleder og sekretær som begge står på valg i 2001. I tillegg velges også for en periode på et år, et ekstra styremedlem fra det tidligere styret i Buhund-klubben /Norge.( Dette vervet er kun midlertidig i et innarbeidingsår, og er avhengig av at forslaget får 3/4 flertall av generalforsamlingen, da det er å betrakte som en lovendring).   Dette begrunnes med, at det er viktig å beholde styremedlemmer fra Norsk Buhundklubb som kjenner godt til driften av denne klubben, og til samarbeidet med Norsk Kennel Klub, samtidig som det er viktig å få med medlemmer med erfaring fra driften av Buhund-klubben/Norge.   Det nyvalgte styret i Norsk Buhundklubb vil sammen velge medlemmer til avlsrådet.   Videre organisering av nødvendige utvalg vil bli nedsatt av styret i fellesskap.   Ut i fra de samtaler og møter vi har hatt synes det, som tidligere nevnt, som om økonomien i klubbene er noenlunde like. Felles bruk av midlene i fremtiden antas derfor ikke å være noe problem.

Med felles innsats for medlemsbladet i fremtiden kan det være muligheter for å øke utgivelsene fra nåværende to pr. år til tre pr. år. Vi foreslår i denne forbindelse at bladet kalles for Buhunden.   Det jobbes for tiden med en omlegging av vedtektene i Norsk Buhundklubb. Dette fordi at Norsk Kennel Klub har en mal som tilknyttede klubber må bruke. De nye vedtektene vil bli fremlagt på årsmøtet for godkjenning.   Styret i Norsk Buhundklubb har vært innstilt på å fjerne setningen om at klubben skal ha sitt sete i Rogaland. Ifølge Norsk Kennel Klub v/Mjærum har imidlertid dette kun betydning i tilfelle noen skulle gå til rettssak mot klubben. Det vil da være en fordel for klubben at en eventuell sak må føres der klubben har sitt sete i stedet for der hvor den som går til rettssak mot klubben er bosatt.   Av denne grunn vil styret foreslå at det fortsatt står i vedtektene hvor klubben har sitt sete, men at dette henføres til der hvor klubbens leder er bosatt.   Styremedlemmer vil kunne velges fra hele landet, og derved blant dem som har mest interesse for å jobbe for klubben.   Dersom vi får til en sammenslåing av klubbene vil vi i fremtiden få en styrket buhundklubb og kunne utføre et bedre arbeid for å bevare rasen.

Styret i Norsk Buhundklubb / Styret i Buhund-klubben/Norge